เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

ค่าใช้จ่ายกรณีบด

แนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ ...

2021-7-4 · ได้แจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ...

การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ...

2020-1-9 · การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ-ด่วนมาก ที่ กค0406.4/ว 67 ลว. 14 ก.ค. 53 เรื่อง การจ้างเอกชน ด าเนินงาน

7 สิทธิประกันสังคมน่ารู้ ...

2019-9-27 · (2) กรณีเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานพยาบาลรัฐ สามารถเบิกได้ตามจริง ยกเว้นค่าห้อง และค่าอาหาร ที่เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท และสามารถเบิกจ่ายกรณี ...

[สิทธิต้องรู้ !] จ่ายประกันสังคม ...

2020-5-19 · ทางเลือกที่ 2 (จ่าย 100 บาทต่อเดือน) ได้เงินค่าทำศพ 25,000 บาท ทางเลือกที่ 3 (จ่าย 300 บาทต่อเดือน) ได้เงินค่าทำศพ 50,000 บาท

การยืมเงิน

2019-5-31 · - วงเงินค่าใช้จ่าย - แหล่งเงินที่จะใช้จ่าย 2. ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงความเป ็นจริงมากท ี่สุด 3.

แนวปฏิบัติที่ดีการยืมเงินทด ...

2014-2-7 · 2. กรณีเดินทางเป ็นคณะ ให้แนบแบบเบ ิกค่าใช้จ่ายในการเด ินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 3.

การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ค่า ...

2018-5-24 · กรณี ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3. ค่าพาหนะ 4.

สัญญาเงินยืมเลขที่ วันที่ จ าน ...

2018-4-15 · ค าชี้แจง 1. กรณีเดินทางไปเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้น

พระราชกฤษฎีกา สมเด็จพระเจ ้า ...

2019-12-13 · ค่าใช้จ่ายในการเด ินทางไปราชการ (ฉบับที่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก ูร

office.dru.ac.th

2019-7-31 · 6 การเบิกค่าใช้จ่ายเกีÉยวกับการสอบแข ่งขันบุคคลเป ็นเจ้าหน้าทีÉ ... วิชาสอบด ้วยข้อสอบแบบปรน ัยกรรมการ กรรมการที่ทํา ...

ค่าใช้จ่าย

2019-1-9 · ค่าใช้จ่าย หมายถึง 1. รายจ่ายที่จ่ายในการบริหารงานประจ าตามอ านาจหน้าที่ 2. รายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ประจ า

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ ...

2019-10-25 · - ค่าใช้จ่ายพิธีสงฆ์ - ค่าของที่ระลึก (กรณีไม่ได้รับค่าสมนาคุณ) - ค่าตอบแทนแม่บ้าน (ใช้ค่าตอบแทนตามอัตรากรมแรงงาน)

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย

2016-7-21 · (แนวทางนี้ใช้ในกรณีค่าใช้จ่ายที่จะต้องก าหนดจากรายรับปีที่แล้วเป็นเกณฑ์ด้วย เช่นเงินเดือน ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง)

วิธีบันทึกรายจ่าย

ฟีเจอร์เสริมหมวดค่าใช้จ่าย การทยอยรับสินค้ากรณีสร้างบันทึกรายจ่ายหลายๆใบ จากใบสั่งซื้อใบเดียว (E043)

การจ่ายเงินงบประมาณ

2018-11-8 · ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารส าหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อน ... ค่าพาหนะกรณีได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ

การยืมเงิน และชดใช้เงินยืม

(กรณีมีเบิกค่าวิทยากร ) 6. สรุปรายละเอ ียดค่าใช้จ่าย 7. คู่ฉบับหรือสำเนาส ัญญายืมเงิน 8. แบบขอใช้จ่ายงบประมาณ (ใบตัดงบ)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ...

2020-10-9 · ค่าใช้จ่ (2.1) – (2.3) ายตาม ให้คิํานวณเบดค ิกจ่่ละวันายแตจํานวนเงิ่นสวนที่ื่เหลอจายในวันใดจะนํามาสมทบ

ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย มี ...

2021-8-30 · ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย – ดอกเบี้ยจ่าย – ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย – ค่าเบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม – ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย กรณี จด ...

ในส่วนของค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเลิกบริษัทนั้น ก็มีดังนี้. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิกบริษัท 400 บาท ...

สรุปค ำถำม/ค ำตอบ

2018-7-25 · เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย -5- ล ำดับ ค ำถำม ค ำชี้แจง / แนวทำงกำรพิจำรณำ

กรณีบาดเจ็บขณะทำงาน กองทุน ...

2) กรณีค่ารักษาพยาบาลเกิน 50,000 บาท ก็ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงเพิ่มอีกไม่เกิน 100,000 บาท แต่จะต้องมีเงื่อนไขกำหนด ...

ปัญหาและข้อสังเกตกรณีการเบิก ...

ปัญหาและข้อสังเกตกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดโดย "หน่วยงานอื่น" ตามระเบียบฯ ใหม่ ...

การจัดทำบัญชีเจ้าหนี้การค้า ...

2019-2-21 · กรณีค่ารักษาพยาบาล สูงกว่า จานวนเรียกเกบ็ หน่วยบริการส่งต่อรับหนังสือเรียกเก็บ (ค่าใช้จ่ายจริง 350 เรียกเก็บ 200)

การเบิกค่าใช้จ่ายหรือค่า ...

ในการประชุมราชการหรือการอบรมตามปกติ มักมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนวิทยากร (ในกรณีการฝึก ...

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณี ...

2017-2-28 · กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. การเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานราชการตามภารกิจที่ได้รับ

สิทธิประโยชน ์ของผู้ประกันตน ...

2013-8-6 · 2) ค่าใช้จ่ายระหว ่างปลูกถ่ายไต เหมาจ่ายในวงเง ิน 230,000 บาท 3) ค่าใช้จ่ายหลังการปล ูกถ่ายไต - ปีที่ 1 เดือนที่ 1-6 เดือนละ 30,000 บาท

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

2017-12-25 · •กรณีผปู้่วยฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ต้งัแต่เขา้รับการรักษาพยาบาลจนพน้ภาวะวิกฤต และ

KM ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ ...

2013-12-13 · 11. ในกรณีที่ไม่ได้ขอค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการไปก่อนจะมา

0702/1121 | กรมสรรพากร

เลขที่หนังสือ: 0702/1121 วันที่: 6 มีนาคม 2557 เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ให้พนักงาน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2019-11-11 · 3.3 ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ